Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafazave müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve

Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde

bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve

şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve

Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın

kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları

dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün

bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde

iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde

bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini,

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru

zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.


Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve

Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil

kanda mevcuttur.

Ankara, 20 Ekim 1927